Môi trường

Giải pháp sinh học BIOGENCY > Giảm BOD, COD, TSS

Đối tác tiêu biểu

VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI MICROBE-LIFT IND

Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift IND chuyên dùng giảm BOD, COD, TSS cho nước thải đa ngành như: công nghiệp, sinh hoạt, đô thị, ngành cao su, ngành dệt nhuộm...

Xem chi tiết

1