Môi trường

Giải pháp sinh học BIOGENCY > Khử mùi hôi

Đối tác tiêu biểu

VI SINH KHỬ MÙI HÔI MICROBE-LIFT OC-IND

Vi sinh xử lý mùi hôi MicrobeLift OC-IND như một tác nhân chuyên kiểm soát mùi dựa vào vi sinh. Các vi sinh này sẽ kiểm soát phản ứng tạo khí có mùi trong các hệ thống xử lý nước thải, các chuồng trại chăn nuôi, bãi rác, bãi chôn lấp...

Xem chi tiết

1