Tư vấn môi trường

Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ

Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ

Ngày 04/04/2016, Bộ Khoa học & Công nghệ đã ban hành Thông tư Số: 04/2016/TT-BKHCN về quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ, trong đó quy đinh chương trình quản lý chất thải phóng xạ: dự kiến các kịch bản liên quan đến việc phát thải chất thải phóng xạ ra môi trường và kế hoạch ứng phó tương ứng.

 


 
Thông tư quy định đánh giá phát thải dạng lỏng và khí trong quá trình thu gom, xử lý và lưu trữ chất thải phóng xạ; Xây dựng chương trình giám sát nồng độ phóng xạ, bao gồm công tác giám sát thường xuyên và kế hoạch kiểm tra định kỳ phông phóng xạ, nồng độ của các nhân phóng xạ di cư vào nguồn nước của khu vực lân cận vị trí chôn lấp đuôi quặng hoặc chất thải phóng xạ dạng rắn;

Dự kiến các kịch bản liên quan đến việc phát thải chất thải phóng xạ ra môi trường và kế hoạch ứng phó tương ứng; Các biện pháp giảm thiểu trong quá trình lưu giữ chất thải phóng xạ.

Căn cứ vào nội dung của dự án, cơ sở phải xây dựng chương trình quản lý chất thải phóng xạ. Nội dung chương trình quản lý chất thải phóng xạ bao gồm: Đặc tính và phân loại chất thải phóng xạ (chất thải dạng lỏng L1, L2, L3, L* và chất thải dạng rắn R1, R2, R3 và R*).

Kiểm soát việc phát sinh các chất thải phóng xạ. Dự kiến khối lượng và nồng độ của từng loại thải sinh ra trong quá trình thăm dò, khai thác quặng phóng xạ. Quy trình thu gom, xử lý, lưu trữ đối với các loại chất thải. Riêng đối với chất thải loại R*, ngoài các yêu cầu chung như đối với các loại chất thải khác, phải mô tả chi tiết.

Theo báo moitruong.com.vn
 

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị